751 354+176 Lichkov

751 354+176 Lichkov

Album 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad - Lichkov (- Miedzylecie)

Image 1/4

19.0.2007 12:00

751 354+176 Lichkov 751 176+354 Lichkov 754 030 Mladkov 754030_r250_bohousova_07042

Images 1-4 of 4 (1/1)

751 354-2 und 751 176 verlassen den Grenzbahnhof Lichkov in Richtung Polen.